Σχετικά με το TCCVET


Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και μία από αυτές είναι η χαμηλού επιπέδου χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι σπουδαστές που εισέρχονται στο σύστημα ΕΕΚ, ήδη ζουν στην ψηφιακή εποχή αλλά οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά κέντρα δεν μπορούν να συμβαδίσουν με αυτήν την ψηφιακή τάση. Μέσω της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν ψηφιακό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή εργασία τους στην τάξη, αλλά η γνώση των εκπαιδευτικών δεν ακολουθεί την εξέλιξη των απαιτήσεων του σημερινού κόσμου.

Χρησιμοποιώντας περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στα μαθήματά τους, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν ευκαιρίες να αναπτύξουν τις διδακτικές τους τεχνικές και να αυξήσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, το έργο TCC VET θα συμβάλλει άμεσα στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, προσφέροντάς τους τα ψηφιακά και διαδραστικά εργαλεία για να βελτιώσουν τα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον και εξίσου σημαντικό: Το έργο θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσοντας συγκεκριμένους τρόπους καθοδήγησης για να κατανοήσουν πλήρως πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά στην τάξη, δίνοντάς τους την εμπιστοσύνη και τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία στην πράξη μέσα στην τάξη. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τελικά τις γνώσεις που χρειάζονται για την αγορά εργασίας: χρειάζονται τους καλύτερους εκπαιδευτικούς για να τους διδάξουν αυτές τις δεξιότητες ώστε να βρουν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας μετά την αποφοίτησή τους από το εκπαιδευτικό κέντρο. To Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικής θα διευκολύνει τα εκπαιδευτικά κέντρα να μετατρέψουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης σε σχέδια δράσης με το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών και να επιφέρουν βελτιώσεις στο περιβάλλον μάθησης (για παράδειγμα: νέα ή αναθεωρημένα μαθήματα, εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές προτάσεις κ.λπ.). Με αυτό το Σχέδιο Δράσης, τα σχολεία μπορούν να αξιολογήσουν τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών τους ως σημείο εκκίνησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα ανάπτυξης και υλοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου:

* ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας.

 • παρακίνηση των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά, διαδραστικά εργαλεία και τρόπους διδασκαλίας στην τάξη.
 • συνεχής υποστήριξη στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών.
 • εμπλοκή των μαθητών σε από κοινού χρήση με τους καθηγητές αυτών των ψηφιακών εργαλείων.
 • ενίσχυση της ενεργης συμμετοχής των μαθητών μέσα στην τάξη.
 • ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από το «μαθαίνω για να μάθω».
 • έμφαση στην αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών,
  και να ενισχυθεί η συμμετοχή.
 • ευθυγράμμιση της πρακτικής στην τάξη με την πολιτική του σχολείου σχετικά με ειδικούς διαδραστικούς, οπτικούς και ψηφιακούς τρόπους διδασκαλίας.
 • ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης σε σχολικό επίπεδο με θέμα τον Ψηφιακό Γραμματισμό.
 • ανταλλαγή απόψεων μεταξύ καθηγητών σχετικά με την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και των σύγχρονων τρόπων διαδραστικής διδασκαλίας