Welkom bij Tccvet Project


waaromTccvet?

Het beroepsonderwijs in Europa heeft te maken met grote veranderingen waaruit de nodige problemen komen, zoals het gebrek van digitale tools op MBO scholen. MBO studenten groeien op in een digitale wereld, maar leraren en scholen kunnen deze trend niet bijhouden. Door hervormingen in het onderwijssysteem hebben veel scholen al de beschikking over digitale hardware, maar de kennis en kunde is er nog niet om ze comfortabel te kunnen gebruiken.

Proje bağlamı

Door meer digitale tools in hun lessen te gebruiken, krijgen docenten de kans om hun onderwijstechnieken te verbeteren en zichzelf verder te ontplooien. Met deze reden zal TCC VET rechtstreeks bijdragen aan de PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN in het beroepsonderwijs en hen voorzien van de digitale en interactieve middelen om hun lessen te verbeteren door gebruik te maken van moderne technologie. Verder zal TCC VET docenten ondersteunen door begeleidende materialen te ontwikkelen zodat ze volledig begrijpen HOE deze tools effectief ingezet kunnen worden. Zo zullen docenten het vertrouwen en de vaardigheden ontwikkelen om de tools in de praktijk in te zetten. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat studenten uiteindelijk de kennis opdoen die ze nodig hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. Studenten hebben de juiste docenten nodig om hen deze vaardigheden bij te brengen zodat ze na hun afstuderen een goede baan kunnen vinden. De strategische routekaart zal scholen helpen om de evaluatieresultaten om te zetten in actieplannen in combinatie met het voorgestelde curriculum en verbeteringen in de leeromgeving (bijvoorbeeld: nieuwe of herziene cursussen, minoren, modules enz.). Met deze Strategische Roadmap als uitgangspunt kunnen scholen hun huidige curricula evalueren.

De Europese context van het project: grenzen verdwijnen, meer banen worden internationaal en zijn minder afhankelijk van het land waar ze in gesitueerd zijn. Studenten zijn daardoor gemotiveerd om vaker te reizen en gaan sneller voor een stage of studie in het buitenland. Als we deze vaardigheden voor MBO leraren en studenten in de komende jaren trainen, zal Europa in zijn geheel een betere positie krijgen in de wereld. Studenten zullen verhoogde carrière mogelijkheden krijgen en Europese bedrijven zullen profiteren van hoger opgeleide en gekwalificeerde studenten.

Hedef kitle

Studenten Deze aanpak zal ook de 21e-eeuwse vaardigheden van studenten verder ontwikkelen, waaronder kritisch denken, vaardigheidontwikkeling en verhoogde participatie. Vanaf dit punt wil

TCC VET studenten betrekken door hun docenten te voorzien van zowel de kennis als de vaardigheden om interactieve, visuele en digitale hulpmiddelen in de klas toe te passen.

Het MBO De integratie van technologie in de onderwijssector kan de manier waarop leren wordt ontvangen en geleverd fundamenteel veranderen. Meestal beginnen scholen te investeren in hardware zoals smartboards. Grote investeringen in technologie alleen zijn echter niet voldoende. Het begint allemaal bij de opvoeders; de docenten. Wat betreft interactieve, digitale en moderne manieren van lesgeven, pleiten we voor een geïntegreerde aanpak om ervoor te zorgen dat het schoolbeleid en de praktijk in de klas goed op elkaar worden afgestemd.

Docenten Docenten zijn de centrale doelgroep van ons project omdat ze hun kennis overdragen aan de uiteindelijke begunstigden: de studenten. Ze moeten digitaal onderwijs begrijpen, de mogelijkheden die het biedt onderzoeken en erkennen en weten hoe ze de middelen kunnen gebruiken binnen het onderwijs- en leerproces. De bovengenoemde middelen die worden besteed aan technologie-investeringen zullen niet effectief zijn wanneer docenten de faciliteiten niet optimaal kunnen gebruiken in hun klas. Daarom zal TCC VET een geïntegreerde benadering volgen om aan de behoeften van docenten en hun MBO scholen te voldoen om zo de uiteindelijke begunstigden, de studenten, optimaal te betrekken. Ze moeten zeer vertrouwd raken met digitale vaardigheden en zich op hun gemak voelen om continu te blijven leren wanneer er nieuwe technologieën of toepassingen ontstaan. Daarom zal dit project een continue cyclus creëren voor docenten in het beroepsonderwijs om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën, toepassingen en programma's om zo een ​​leven lang leren op scholen voor beroepsonderwijs te behouden.

TCC VET project in detail